หมวดที่ 1 - 4 หมวดที่ 5 - 8 หมวดที่ 9 -12

หมวดที่ 1
ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

ข้อ 1. มูลนิธิชื่อว่า "มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ"
ข้อ 2. เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ รูปเทวสถาน เป็นรูปพระพรหมสี่หน้า, สี่กร ประทับนั่งอยู่ในซุ้มเสมา (รูปพระพรหมที่โรงแรมเอราวัณ)
ข้อ 3. สำนักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด (โรงแรมเอราวัณ) เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ
     4.1 บริจาคเพื่อการแพทย์ การสาธารณสุข รวมทั้งบริจาคแก่โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์การสาธารณสุข และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของทางราชการ
     4.2 บริจาคในกิจการของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดมีภัยพิบัติสาธารณะ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
     4.3 บริจาคเพื่อการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความพิการทางร่างกายและจิตใจ
     4.4 บริจาคเพื่อการกุศลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
     4.5 เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อ สาธารณประโยชน์
     4.6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

หมวดที่ 3
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ข้อ 5. ทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรก คือ เงินฝากบัญชี
     5.1 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาปทุมวัน จำนวนเงิน 17,061,833.37 บาท
     5.2 ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด บัญชีออมทรัพย์ จำนวนเงิน 3,125,786.73 บาท
     5.3 ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด บัญชีฝากประจำ จำนวนเงิน 1,273,693.70 บาท
    รวม 21,461,313.80 บาท

ข้อ 6. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
     6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สิน หรือภาระติดพันอื่นใด
     6.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
     6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ 

 

หมวดที่ 4
คุณสมบัติ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
ข้อ 7. กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     7.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
     7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
     7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 8. กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
     8.1 ถึงคราวออกตามวาระ
     8.2 ตายหรือลาออก
     8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 7.
     8.4 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

 


CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved