รายนามคณะกรรมการมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

ประจำปี พ.ศ.2566

1. ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการ
2. นายผดุง เตชะศรินทร์ รองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ
4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการ
5. ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต กรรมการ
6. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
7. นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการ
8. นายแพทย์สุนทร อันตรเสน กรรมการ
9. นางศรีสล้าง สุขสมสถาน กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
10. นางสุภาณี วัฒนวิจารณ์ กรรมการรองผู้จัดการและเหรัญญิก
11. นายผดุงศักดิ์ วัชรากร กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ


CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved