รายนามคณะกรรมการมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
1. ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการ
2. นายผดุง เตชะศรินทร์ รองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ
4. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการ
5. นายสากล วรรณพฤกษ์ กรรมการ
6. ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต กรรมการ
7. นายเมธี ภมรานนท์ กรรมการ
8. พลตำรวจโทนายแพทย์ สิทธิเดช แสงศิรินาวิน กรรมการ
9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการ
10. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
11. นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการ
12. นางศรีสล้าง สุขสมสถาน กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
13. นางสุภาณี วัฒนวิจารณ์ กรรมการและเหรัญญิก


CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved