เทวสถานท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินไว้เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมและทำนุบำรุงเทวรูป ท่านท้าวมหาพรหมรวมทั้งสถานที่สักการะแห่งนี้ เงินนี้ได้นำฝากธนาคารแยกบัญชีไว้โดยเฉพาะ ปรากฏว่ามีเงินเหลือจากการบูรณะซ่อมแซมอยู่เป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2512 พลเอกเฉลิมชัย จารุวัสตร์ ประธานกรรมการ บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการโรงแรมเอราวัณ ได้เสนอคณะกรรมการว่าเงินนี้นับวันจะทวีจำนวนขึ้นเรื่อยๆ น่าจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นแก่สาธารณชน เพื่อประพฤติตามพรหมวิหารธรรมอันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบเงินนี้แก่โรงพยาบาลและสถานสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยใช้ชื่อทุนที่มอบนี้ว่า "ทุนพรหมวิหารโรงแรมเอราวัณ" วัตถุประสงค์ของทุนนี้เพื่อให้โรงพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร นำเงินนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ ได้เริ่มบริจาคเงินนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา

CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved