บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ร่วมลงทุนกับเอกชน โดยให้เอกชนเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมเอราวัณเดิมและสร้างโรงแรมเอราวัณใหม่บนพื้นที่ดินเดิม คณะกรรมการบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ซึ่งมีนายไพจิตร โรจนวานิช เป็นประธานกรรมการ ได้ให้กันพื้นที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของเทวสถานท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา ออกจากที่ดินที่ให้เช่าและได้ขออนุญาตกรุงเทพมหานคร จัดตั้งทุนพรหมวิหารโรงแรมเอราวัณ เป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อที่จะได้มีผู้รับผิดชอบดูแลเงิน ที่ได้รับบริจาคจากเทวสถานแห่งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินี้ได้รับความกรุณาจากนายโอสถ โกศิน อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ช่วยจัดทำตราสารและติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิได้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2531 โดยใช้ชื่อว่า

"มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ"

       สำหรับวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ คงยึดถือการบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลต่างๆ เช่นที่เคยทำในนามของ “ทุนพรหมวิหารโรงแรมเอราวัณ" จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็น “มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ” รวมผู้ที่ได้รับบริจาคเงินนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 จนถึงขณะนี้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) รวม 1,736 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,854,883.92 บาท

        การที่มูลนิธิได้จัดพิมพ์เอกสารขึ้นนี้ก็เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจได้ทราบว่า มูลนิธิได้นำเงินซึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไว้ ณ เทวสถานแห่งนี้ไปใช้จ่ายในทางใดบ้าง เงินที่ได้รับการบริจาคทั้งหมดจะนำไปใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมเทวสถานและบริจาคเพื่อการกุศลทั้งสิ้น โดยคณะกรรมการจะได้พิจารณาในรายละเอียดของการบริจาคเป็นคราวๆไป ดังนั้นผู้บริจาคทุกท่านควรจะได้ชื่นชมและยินดีว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคให้แก่มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ คณะกรรมการได้นำไปใช้เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริงและส่งผลกุศลนั้นไปยังผู้บริจาคทุกท่านโดยทั่วกัน

สำนักงานเลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์. 0-2252-8750 , 0-2252-8754
E-mail : mhp494@hotmail.comCCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved