วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ คือการบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลต่างๆ
 

 

เงินที่ได้รับจากผู้บริจาคทั้งหมด มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

ได้บริจาคให้แก่สถานสาธารณะกุศล และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 - 2565

รวมทั้งสิ้น 1,736 แห่ง รวมเป็นเงิน 2,520,854,883.92 บาท

(สองพันห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

เงินบริจาคของท่านจะไปสู่สาธารณกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ยอดเงินที่มูลนิธิฯ ได้รับและบริจาคไปแล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,854,883.92 บาท


Copyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved