วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ คือการบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลต่างๆ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 36 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 54.60 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 44 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 136.61 ล้านบาท

เงินบริจาคของท่านจะไปสู่สาธารณกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ยอดเงินที่มูลนิธิฯ ได้รับและบริจาคไปแล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,030,145,982.92 บาท


Copyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved