วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ คือการบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลต่างๆ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 19 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 66.24 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 36 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 57.34 ล้านบาท

เงินบริจาคของท่านจะไปสู่สาธารณกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ยอดเงินที่มูลนิธิฯ ได้รับและบริจาคไปแล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,690,707,682.92 บาท


Copyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved