วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ คือการบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลต่างๆ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 35 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 46.185 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 42 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 95.44 ล้านบาท

เงินบริจาคของท่านจะไปสู่สาธารณกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ยอดเงินที่มูลนิธิฯ ได้รับและบริจาคไปแล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,837,332,682.92 บาท


Copyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved