วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ คือการบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลต่างๆ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 31 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 115.57 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลต่างๆ

รวม 21 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 83.00 ล้านบาท

เงินบริจาคของท่านจะไปสู่สาธารณกุศลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ยอดเงินที่มูลนิธิฯ ได้รับและบริจาคไปแล้วถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,373,144,982.92 บาท


Copyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved