มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
ในปี 2565 
ได้บริจาคให้แก่สถานสาธารณะกุศล และโรงพยาบาลต่างๆ
รวม 12 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 51.24 ล้านบาท

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการ ในปี 2565 ได้บริจาคให้แก่สถานสาธารณะกุศล และโรงพยาบาลต่างๆ รวม 12 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 51,242,751.00 บาท ( ห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน )

เงินที่นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นี้ รวบรวมได้จากตู้รับบริจาคเงิน ณ เทวสถานท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคไว้เพื่อบูรณะเทวสถานดังกล่าว และเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งปรากฏว่ามีเงินเหลือจากการบูรณะเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเงินที่เหลือไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนหรือเพื่อสาธารณสุขอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งได้ดำเนินการเป็นครั้งคราวตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินตั้งกองทุนไว้ในมูลนิธินี้ เพื่อให้นำเฉพาะดอกผลไปใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขนี้ด้วย จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2565 มีผู้ตั้งกองทุนไว้มีจำนวน 1,042 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,094,106,066.23 บาท

มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาล และสถานสาธารณกุศลต่างๆ ไปแล้ว รวมครั้งนี้ด้วย 1,736 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,854,883.92 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved