มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
กระทำพิธีมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงานและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ
รวม 27 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 80.48 ล้านบาท

     มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการ ได้กระทำพิธีมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ รวม 27 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 80,486,341.00 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ใน วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     เงินที่นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นี้รวบรวมได้จากตู้รับบริจาคเงิน ณ เทวสถานท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคไว้เพื่อบูรณะเทวสถานดังกล่าวและเพื่อสาธารณกุศล อื่นๆ ซึ่งปรากฏว่ามีเงินเหลือจากการบูรณะเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเงินที่เหลือไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนหรือเพื่อสาธารณสุขอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรซึ่งได้ดำเนินการเป็นครั้งคราวตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

        ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินตั้งกองทุนไว้ในมูลนิธินี้ เพื่อให้นำเฉพาะดอกผลไปใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขนี้ด้วย จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2566 มีผู้ตั้งกองทุนไว้มีจำนวน 1,047 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,573,665.46 บาท

          มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาล และสถานสาธารณกุศลต่างๆ ไปแล้ว รวมครั้งนี้ด้วย 1,603 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,601,341,224.92 บาท (สองพันหกร้อยหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved