มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
กระทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ 
รวม 19 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 66.24 ล้านบาท

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการ ได้กระทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่อยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆรวม 19 แห่งมูลค่าทั้งสิ้น 66,241,000.00 บาท ( หกสิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแคมพัส โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เงินที่นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นี้ รวบรวมได้จากตู้รับบริจาคเงิน ณ เทวสถานท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณหัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคไว้เพื่อบูรณะเทวสถานดังกล่าว และเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งปรากฏว่ามีเงินเหลือจากการบูรณะเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเงินที่เหลือไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลและสถานสาธารณกุศลของรัฐที่ขาดแคลน หรือสมทบทุนเพื่อการกุศลสาธารณสุขอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งได้ดำเนินการเป็นครั้งคราวตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินตั้งกองทุนไว้ในมูลนิธินี้ เพื่อให้นำเฉพาะดอกผลไปใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขนี้ด้วย จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2559 มีผู้ตั้งกองทุนไว้มีจำนวน 908ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 795,044,045.01 บาท

มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาล และสาธารณกุศลต่างๆ ไปแล้วรวมครั้งนี้ด้วย 1,556 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,631,645,082.92 บาท ( หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดสิบสองบาท เก้าสิบสองสตางค์ )CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved