มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
กระทำพิธีมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ 
รวม 31 แห่ง มูลค่าทั้งสิ้น 115.57 ล้านบาท

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการ ได้กระทำพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยงาน และโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆรวม 31 แห่งมูลค่าทั้งสิ้น 115,572,000.00 บาท ( หนึ่งร้อยสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน ) ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เงินที่นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นี้ รวบรวมได้จากตู้รับบริจาคเงิน ณ เทวสถานท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคไว้เพื่อบูรณะเทวสถานดังกล่าว และเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ ซึ่งปรากฏว่ามีเงินเหลือจากการบูรณะเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเงินที่เหลือไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนหรือเพื่อสาธารณสุขอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งได้ดำเนินการเป็นครั้งคราวตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินตั้งกองทุนไว้ในมูลนิธินี้ เพื่อให้นำเฉพาะดอกผลไปใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขนี้ด้วย จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ตั้งกองทุนไว้มีจำนวน 1,006 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,067,194,642.31 บาท

มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาล และสถานสาธารณกุศลต่างๆ ไปแล้ว รวมครั้งนี้ด้วย 1,591 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,372,934,982.92 บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท เก้าสิบสองสตางค์ )CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved