ค่าบำรุงสถานที่และเงื่อนไข
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

การขอรำแก้บนด้วยตนเอง
   1. ต้องขออนุญาตก่อนทำการรำทุกครั้ง
   2. อนุญาตให้แสดงอยู่กับที่ ด้านมุมติดโรงแรมฯ
   3. ห้ามออกมาแสดงบริเวณรอบศาลหรือบริเวณอื่น
   4. รำแก้บนได้ระหว่างเวลา 07.00น. - 08.00น. ไม่เกิน 15 นาที
   5. อัตราค่าบำรุง คนละ 500 บาท

การขอแสดงสิงโต
   1. ต้องขออนุญาตก่อนทำการแสดงทุกครั้ง
   2. อนุญาตให้แสดงอยู่กับที่ ด้านมุมติดโรงแรมฯ
   3. อนุญาตให้แสดงสิงโตระหว่างเวลา 10.00น. - 17.00น.
   4. ห้ามออกมาแสดงบริเวณรอบศาล หรือบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด
   5. อนุญาตให้แสดงสิงโตได้ ครั้งละไม่เกิน 15 นาที ไม่เกิน 15 คน
   6. อัตราค่าบำรุง ครั้งละ 1,000 บาท

การขอวางถวายช้าง ให้เฉพาะช้างไม้เท่านั้น
   1. ขนาดความสูงของช้างที่นำมาถวาย
        - ขนาดความสูง ตั้งแต่ 13 - 23 นิ้ว เสียค่าวาง ตัวละ 500 บาท
        - ขนาดความสูง ตั้งแต่ 24 - 30 นิ้ว เสียค่าวาง ตัวละ 1,000 บาท
        - ขนาดความสูง ตั้งแต่ 31 - 40 นิ้ว เสียค่าวาง ตัวละ 2,000 บาท
   2. ไม่อนุญาตให้วางช้างไม้ขนาดความสูง 40 นิ้วขึ้นไป

การขอสัมภาษณ์ และถ่ายภาพ
   1. ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมูลนิธิฯ ก่อนทุกครั้ง
   2. ห้ามกระทำการจนเป็นปัญหากีดขวาง เดือดร้อน รำคาญ แก่ผู้มาสักการะ ท่านท้าวมหาพรหมฯ
   3. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิด เข้ามาบริเวณศาลท่านท้าวมหาพรหมฯ
   4. การทำกิจกรรมอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตก่อน

ราคาขาย
ลำดับ รายการ ราคา
1 มาลัยพวงใหญ่ 4 พวง พร้อมธูป เทียน 50.-
2 พวงมาลัยมะลิเสริมรัก  20.-
3 พวงมาลัย 7 สี 7 ศอก 35.-
4 (นอกเหนือจากนี้คิดราคาตามสั่ง)
5 ทองคำเปลว 10.-
6 ผ้าแพรสีต่างๅ (1 ชิ้น) 10.-
7 ช้างไม้ขนาด 1 นิ้ว 20.-
8 ช้างไม้ขนาด 2 นิ้ว 30.-
9 ช้างไม้ขนาด 3 นิ้ว 50.-
10 ช้างไม้ขนาด 4 นิ้ว 80.-
11 ช้างไม้ขนาด 5 นิ้ว 110.-
12 ช้างไม้ขนาด 6 นิ้ว 140.-

นางมันทนา ผลสินธุ์
โทร. 081-915-4385CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved