รายชื่อผู้รับบริจาคในปี พ.ศ. 2560
LIST OF DONEES AND AMOUNT DONATED FOR YEAR 2017
1 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 บาท
2 มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 7,000,000.00 บาท
3 มูลนิธิโรคโตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 บาท
4 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 บาท
5 มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก กรุงเทพมหานคร 8,000,000.00 บาท
6 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร 3,000,000.00 บาท
7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 3,200,000.00 บาท
8 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2,125,000.00 บาท
9 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 5,800,000.00 บาท
10 โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 8,450,000.00 บาท
11 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 5,500,000.00 บาท
12

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

กรุงเทพมหานคร 4,400,000.00 บาท
13 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ กรุงเทพมหานคร 1,280,000.00 บาท
14 โรงพยาบาลวัดสิงห์ ชัยนาท 435,000.00 บาท
15 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา นครปฐม 2,750,000.00 บาท
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุ่งกระพังโหม นครปฐม 310,000.00 บาท
17 มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นนทบุรี 9,000,000.00 บาท
18 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี 3,000,000.00 บาท
19 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 1,945,000.00 บาท
20 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 7,300,000.00 บาท
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลึง พระนครศรีอยุธยา 310,000.00 บาท
22 โรงพยาบาลบางไทร พระนครศรีอยุธยา 590,000.00 บาท
23 โรงพยาบาลสามชุก สุพรรณบุรี 550,000.00 บาท
24 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 590,000.00 บาท
25 โรงพยาบาลบางคล้า ฉะเชิงเทรา 850,000.00 บาท
26 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี 1,790,000.00 บาท
27 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ 5,000,000.00 บาท
28 โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1,010,000.00 บาท
29 โรงพยาบาลเทิง เชียงราย 790,000.00 บาท
30 โรงพยาบาลแม่ลาว เชียงราย 1,350,000.00 บาท
31 โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย 1,300,000.00 บาท
32 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงราย 635,000.00 บาท
33 โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ 970,000.00 บาท
34 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1,450,000.00 บาท
35 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน 200,000.00 บาท
36 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน 414,000.00 บาท
37 โรงพยาบาลงาว ลำปาง 920,000.00 บาท
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า ลำพูน 310,000.00 บาท
39 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 200,000.00 บาท
40 โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก 555,000.00 บาท
41 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 230,000.00 บาท
42 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก 810,000.00 บาท
43 โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก 980,000.00 บาท
44 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย 3,800,000.00 บาท
45 โรงพยาบาลขานุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 970,000.00 บาท
46 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร 1,798,000.00 บาท
47 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1,139,000.00 บาท
48 โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ 900,000.00 บาท
49 โรงพยาบาลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 660,000.00 บาท
50 โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์ 970,000.00 บาท
51 โรงพยาบาลยางตราด กาฬสินธุ์ 1,408,000.00 บาท
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินจี่ กาฬสินธุ์ 310,000.00 บาท
53 โรงพยาบาลนาคู กาฬสินธุ์ 214,000.00 บาท
54 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1,450,000.00 บาท
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกระเหย บุรีรัมย์ 310,000.00 บาท
56 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 4,800,000.00 บาท
57 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน สกลนคร 330,000.00 บาท
58 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 760,000.00 บาท
59 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1,450,000.00 บาท
60 โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี 2,055,000.00 บาท
61 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย อุบลราชธานี 310,000.00 บาท
62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำแย อุบลราชธานี 310,000.00 บาท
63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดู่ อุบลราชธานี 310,000.00 บาท
64 โรงพยาบาลละแม ชุมพร 639,000.00 บาท
65 โรงพยาบาลนาโยง ตรัง 3,300,000.00 บาท
66 โรงพยาบาลย่านตาขาว ตรัง 380,000.00 บาท
67 โรงพยาบาลตรัง ตรัง 790,000.00 บาท
68 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตรัง 280,000.00 บาท
69 โรงพยาบาลปะเหลียน ตรัง 535,000.00 บาท
70 โรงพยาบาลห้วยยอด ตรัง 320,000.00 บาท
71 โรงพยาบาลศรีสาคร นราธิวาส 333,000.00 บาท
72 โรงพยาบาลกงหรา พัทลุง 690,000.00 บาท
73 โรงพยาบาลป่าพะยอม พัทลุง 870,000.00 บาท
74 โรงพยาบาลเขาชัยสน พัทลุง 310,000.00 บาท
75 โรงพยาบาลท่าแพ สตูล 560,000.00 บาท
76 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ สงขลา 1,700,000.00 บาท
77 โรงพยาบาลนาหม่อม สงขลา 600,000.00 บาท
78 โรงพยาบาลพนม สุราษฎร์ธานี 765,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,625,000.00 บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาท)
(One hundred forty-six million six hundred
twenty-five thousand baht.)

CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved