รายชื่อผู้รับบริจาคในปี พ.ศ. 2559
LIST OF DONEES AND AMOUNT DONATED FOR YEAR 2016
1 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 6,000,000.00 บาท
2 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 บาท
3 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 บาท
4 มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก กรุงเทพมหานคร 7,000,000.00 บาท
5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 1,898,800.00 บาท
6 โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร 5,047,000.00 บาท
7 ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1,935,200.00 บาท
8 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร กรุงเทพมหานคร 1,360,000.00 บาท
9 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 6,340,000.00 บาท
10 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 800,000.00 บาท
11 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2,865,600.00 บาท
12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(ฝ่ายจักษุวิทยา) สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 4,600,000.00 บาท
13 มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 2,000,000.00 บาท
14 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครนายก 4,600,000.00 บาท
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตำหนัก นครปฐม 194,000.00 บาท
16 มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นนทบุรี 9,000,000.00 บาท
17 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี 1,800,000.00 บาท
18 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ ปทุมธานี 3,700,000.00 บาท
19 โรงพยาบาลชัยบาดาล ลพบุรี 750,000.00 บาท
20 วัดท่าสะอ้าน ฉะเชิงเทรา 1,720,000.00 บาท
21 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 1,150,000.00 บาท
22 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว 2,423,000.00 บาท
23 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขัยธ์ 654,000.00 บาท
24 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 4,800,000.00 บาท
25 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 5,200,000.00 บาท
26 โรงพยาบาลแม่ใจ  พะเยา 470,000.00 บาท
27 โรงพยาบาลวังชิ้น แพร่ 250,000.00 บาท
28 โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 480,000.00 บาท
29 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ลำพูน 1,080,000.00 บาท
30 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน 1,600,000.00 บาท
31 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1,200,000.00 บาท
32 คณะสหเวชศาตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1,000,000.00 บาท
33 โรงพยาบาลชนแดน เพชรบูรณ์ 790,000.00 บาท
34 โรงพยาบาลแม่วงก์ นครสวรรค์ 1,200,000.00 บาท
35 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสิทธุ์ 1,080,000.00 บาท
36 โรงพยาบาลร่องคำ กาฬสินธุ์ 900,000.00 บาท
37 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์ 830,000.00 บาท
38 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น 1,480,000.00 บาท
39 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น 3,800,000.00 บาท
40 โรงพยาบาลภูเขียว ชัยภูมิ 1,500,000.00 บาท
41 โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม 1,020,000.00 บาท
42 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม 1,350,000.00 บาท
43 โรงพยาบาลดอนตาล มุกดาหาร 790,000.00 บาท
44 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 760,000.00 บาท
45 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย 560,000.00 บาท
46 โรงพยาบาลเลย เลย 2,900,000.00 บาท
47 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สกลนคร 3,352,000.00 บาท
48 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สกลนคร 194,000.00 บาท
49 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สกลนคร 590,000.00 บาท
50 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 500,000.00 บาท
51 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 4,875,000.00 บาท
52 โรงพยาบาลโซ่พิสัย บึงกาฬ 1,970,000.00 บาท
53 โรงพยาบาลวังวิเศษ ตรัง 280,000.00 บาท
54 โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง 1,600,000.00 บาท
55 โรงพยาบาลกะเปอร์ ระนอง 790,000.00 บาท
56 โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 280,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,308,600.00 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดพันหกร้อยบาท)
(One hundred twenty five million three hundred
eight thousand six hundred baht.)

CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved