รายชื่อผู้รับบริจาคในปี พ.ศ. 2564
LIST OF DONEES AND AMOUNT DONATED FOR YEAR 2021
1. มูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 4,000,000.00 บาท
2. มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 บาท
3. โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 บาท
4. มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์โสมสวลี กรุงเทพมหานคร 1,000,000.00 บาท
5. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 698,000.00 บาท
6. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 2,286,150.00 บาท
7. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 880,000.00 บาท
8. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร 5,300,000.00 บาท
9. โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร 3,125,000.00 บาท
10. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 3,125,000.00 บาท
11. โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 2,500,000.00 บาท
12. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร 2,500,000.00 บาท
13. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 2,500,000.00 บาท
14. โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 2,500,000.00 บาท
15. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร 2,500,000.00 บาท
16. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นนทบุรี 4,000,000.00 บาท
17. โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี 397,500.00 บาท
18. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 2,500,000.00 บาท
19. โรงพยาบาลบุษราคัม(ไอซียูเฉพาะกิจ) ลำปาง 2,500,000.00 บาท
20. โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี 500,000.00 บาท
21. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 2,500,000.00 บาท
22. โรงพยาบาลนครนายก นครนายก 250,000.00 บาท
23. โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี 850,000.00 บาท
24. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 250,000.00 บาท
25. โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี 250,000.00 บาท
26. โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 730,000.00 บาท
27. โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 250,000.00 บาท
28. โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ 790,000.00 บาท
29. โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ 625,000.00 บาท
30. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม 250,000.00 บาท
31. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 2,450,000.00 บาท
32. โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1,250,000.00 บาท
33. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 4,000,000.00 บาท
34. โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี 1,650,000.00 บาท
35. โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี 250,000.00 บาท
36. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี 250,000.00 บาท
37. โรงพยาบาลไชโย สุพรรณบุรี 203,000.00 บาท
38. โรงพยาบาลเขาสุกิม จันทบุรี 565,000.00 บาท
39. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 250,000.00 บาท
40. โรงพยาบาลบางคล้า ฉะเชิงเทรา 450,000.00 บาท
41. โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 250,000.00 บาท
42. โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี 250,000.00 บาท
43. โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 250,000.00 บาท
44. โรงพยาบาลแกลง ระยอง 250,000.00 บาท
45. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง 250,000.00 บาท
46. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว 250,000.00 บาท
47. โรงพยาบาลอรัญประเทศ สระแก้ว 250,000.00 บาท
48. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตำหนัก นครปฐม 330,000.00 บาท
49. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำพญา นครปฐม 330,000.00 บาท
50. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี 250,000.00 บาท
51. โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี 250,000.00 บาท
52. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 250,000.00 บาท
53. โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 250,000.00 บาท
54. โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ เพชรบุรี 136,000.00 บาท
55. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี 375,000.00 บาท
56. โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี 250,000.00 บาท
57. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี 250,000.00 บาท
58. โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี 250,000.00 บาท
59. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี 250,000.00 บาท
60. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เชียงราย 800,000.00 บาท
61. โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม่ 250,000.00 บาท
62. โรงพยาบาลฝาง เชียงใหม่ 250,000.00 บาท
63. โรงพยาบาลน่าน น่าน 515,000.00 บาท
64. โรงพยาบาลเสริมงาม ลำปาง 374,000.00 บาท
65. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระบาทห้วยต้ม ลำพูน 330,000.00 บาท
66. โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 250,000.00 บาท
67. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก 250,000.00 บาท
68. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก 700,000.00 บาท
69. โโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1,150,000.00 บาท
70. โรงพยาบาลหล่มสัก เพชรบูรณ์ 140,000.00 บาท
71. โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร 480,000.00 บาท
72. โรงพยาบาลทัพทัน อุทัยธานี 482,100.00 บาท
73. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 790,000.00 บาท
74. โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น 250,000.00 บาท
75. โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอนแก่น 250,000.00 บาท
76. โรงพยาบาลแก้งคร้อ ชัยภูมิ 1,650,000.00 บาท
77. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม 250,000.00 บาท
78. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน นครราชสีมา 85,000.00 บาท
79. โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา 590,000.00 บาท
80. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์พัฒนา นครราชสีมา 330,000.00 บาท
81. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 250,000.00 บาท
82. โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา 250,000.00 บาท
83. โรงพยาบาลหนองกี่ บุรีรัมย์ 579,400.00 บาท
84. โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม 250,000.00 บาท
85. โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร 195,000.00 บาท
86. โรงพยาบาลจังหาร ร้อยเอ็ด 330,000.00 บาท
87. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพวยเด้ง เลย 505,000.00 บาท
88. โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 250,000.00 บาท
89. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 250,000.00 บาท
90. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร สกลนคร 940,000.00 บาท
91. โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร 350,000.00 บาท
92. โรงพยาบาลลำดวน สุรินทร์ 950,000.00 บาท
93. โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี 250,000.00 บาท
94. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย อุบลราชธานี 54,000.00 บาท
95. โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี่ 330,000.00 บาท
96. โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ชุมพร 414,000.00 บาท
97. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เนิน นครศรีธรรมราช 108,000.00 บาท
98. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 250,000.00 บาท
99. โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช 250,000.00 บาท
100. โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช 250,000.00 บาท
101. โรงพยาบาลจะแนะ นราธิวาส 406,000.00 บาท
102. โรงพยาบาลศรีสาคร นราธิวาส 344,000.00 บาท
103. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 250,000.00 บาท
104. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส 250,000.00 บาท
105. โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี 375,000.00 บาท
106. โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง 250,000.00 บาท
107. โรงพยาบาลระนอง ระนอง 250,000.00 บาท
108. โรงพยาบาลสงขลา สงขลา 375,000.00 บาท
109. โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 250,000.00 บาท
110. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 250,000.00 บาท
111. โรงพยาบาลยะลา ยะลา 250,000.00 บาท
112. โรงพยาบาลเบตง ยะลา 250,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,467,150.00 บาท
(เก้าสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
(Ninety-six million, four hundred and sixty-seven thousand, one hundred fifty baht.)

CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved