มูลนิธิมีการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา 2 ประเภทคือ

1. เงินบริจาคทั่วไป จะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ได้
2. บริจาคโดยตั้งกองทุนไว้ในมูลนิธิ ฯ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญชวนลงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาตั้งกองทุนไว้ในมูลนิธิฯ

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินแก่มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

เนื่องในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536 คณะกรรมการแสดงความชื่นชมต่อท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินแก่มูลนิธิอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ทำให้มูลนิธิสามารถนำเงินไปบำรุงการกุศลสาธารณะเป็นจำนวนมาก ( ถึงสิ้นปี พ.ศ. 2565 มูลนิธิได้บริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะไปแล้ว 2,520,854,883.92 บาท )

คณะกรรมการมูลนิธิ เห็นว่าบรรดาผู้มีจิตศรัทธาแก่มูลนิธิควรได้รับการเชิดชูยกย่องและจารึกนามไว้ให้ปรากฎ จึงมีมติว่าจะเพิ่มวิธีรับบริจาคขึ้นอีกทางหนึ่งโดยให้ผู้บริจาคสามารถตั้งเป็นทุนในมูลนิธิได้ และโดยที่มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เป็นสถานสาธารณะกุศลซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2535 ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิย่อมได้รับสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนจากเงินได้สุทธิอันจะเป็นผลให้เสียภาษีเงินได้น้อยลง

โดยเหตุดังได้เรียนมานี้หากท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินแก่มูลนิธิโดยวิธีตั้งทุนแล้ว ขอได้โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์. 0-2252-8750 , 0-2252-8754 เพื่อแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้บริจาค
2. ชื่อทุนซึ่งประสงค์จะตั้งขึ้น
3. จำนวนเงินที่บริจาค(ในครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 10,000.00 บาท และต่อไปถ้าต้องการเพิ่มเติมจะ เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้)
4. แสดงความประสงค์ว่าให้นำเฉพาะดอกผลของเงินทุนไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 

มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาและหวังว่าข้อเสนอของมูลนิธิในเรื่องนี้คงจะไดรับความสนใจจากท่านผู้มีจิตศรัทธาพอสมควร ขอขอบพระคุณ


ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช)
ประธานกรรมการ
 
ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงค์บริจาคตั้งกองทุน + ไฟล์ PDF + ไฟล์ Word


CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved